• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

UWAGA RODZICE!!!

Drukuj PDF

UWAGA RODZICE!!!

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2015/2016

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW
WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

Do kogo kierowana jest pomoc?

W roku szkolnym 2015/2016 pomoc skierowana zostaje do:
- uczniów klasy III szkoły podstawowej, uczniów klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
- uczniów klasy IV technikum
- uczniów :
o słabowidzących,
o niesłyszących,
o słabosłyszących,
o z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
o z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
o z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
o z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
o z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
o posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV, lub liceów plastycznych

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać „Wyprawkę szkolną”?
Pomoc przysługuje uczniom ze względu na jedno z trzech wyszczególnionych poniżej kryteriów:
1. uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego - 574 zł na osobę w rodzinie
2. uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, uwzględniającej warunki lokalne, ekonomiczne i społeczne.
Zgodnie z art. 7 tejże ustawy pomoc może być udzielona osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
3. niezależnie od dochodu uczniom niepełnosprawnym:
a. słabowidzącym,
b. niesłyszącym,
c. słabosłyszącym,
d. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
h. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

Jak ubiegać się o pomoc ?
Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 (wniosek do pobrania u pedagoga)
Wniosek składa się w terminie do dnia 10 września – u pedagoga szkolnego.
Wniosek może złożyć rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka), pełnoletni uczeń albo nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
Do wniosku należy dołączyć:
- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina spełnia kryterium dochodowe należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.
- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego
- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.
- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Przygotowała: pedagog szkolny Joanna Zajączkowska


UWAGA RODZICE!!! UWAGA UCZNIOWIE!!!

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2015/2016

Zapraszamy rodziców oraz pełnoletnich uczniów do składania wniosków (do pobrania u pedagoga szkolnego) o stypendium szkolne dla uczniów rozpoczynających naukę w nowym roku szkolnym 2015/2016.
Wnioski (kompletne) o przyznanie stypendium szkolnego, na rok szkolny rozpoczynający się 1 września 2015 r., prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2015 r. do pedagoga szkolnego.
Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium nie może być wyższa niż
456 zł na osobę w rodzinie
Uwaga!
Od 1 października 2015 r. obowiązywać będzie kryterium dochodowe - 514 zł na osobę w rodzinie. Można zatem składać wnioski, jeśli rodzina spełnia „nowe kryterium”. Realizacja świadczenia w tym przypadku obejmować będzie okres od października 2015r.
W roku szkolnym 2015/2016 przyznane uczniom stypendium szkolne w dalszym ciągu realizowane będzie, jako refundacja poniesionych i udokumentowanych zakupów ściśle związanych z poziomem edukacji ucznia (tylko do wysokości uznanych i udokumentowanych wydatków, nie więcej niż wyniesie kwota przyznanej pomocy).

Podstawą do refundacji jest przedłożenie oryginałów imiennych faktur VAT, rachunków (wystawionych na opiekuna ustawowego bądź prawnego małoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia, jeśli sam złoży wniosek o stypendium).

Przygotowała: pedagog szkolny Joanna Zajączkowska

 

I LO Brązowa Szkoła 2018

Nasze galerie