• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

STYPENDIUM SZKOLNE 2017/2018

Drukuj PDF

STYPENDIUM SZKOLNE
    

Realizacją stypendium szkolnego zajmuje się pedagog szkolny mgr Anna Bukowska- Pałka. Wnioski na stypendium można pobrać u pedagoga (sala nr 20). Kompletne wnioski przyjmowane są w dniach 1-15.09.2017.Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest ostateczny.  
 


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2156 ze zm.)

KTO MOŻE OTRZYMAĆ STYPENDIUM?
Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:
-   uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
-   wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki –  do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
-   uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2008r. o pomocy społecznej Dz. U. nr 115 poz. 728).

Wnioskodawcą jest:
-  rodzic ( w przypadku ucznia niepełnoletniego)
-  pełnoletni uczeń (wraz z osiągnięciem przez ucznia pełnoletności rodzice lub opiekunowie prawni tracą uprawnienia do występowania z wnioskiem w imieniu ucznia o przyznanie świadczenia. Jeżeli z wnioskiem dla pełnoletniego ucznia występuje rodzic konieczne jest załączenie do wniosku upoważnienia podpisanego przez pełnoletniego ucznia)

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach nauki języków obcych, zajęciach edukacji informatycznej, zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych, w zajęciach logopedycznych, wyrównawczych itp.
2)  całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w wyjazdach na „Zielone lekcje”, na wycieczki szkolne o charakterze edukacyjnym
3)  całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniom szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczom kolegiów, w tym zwrot kosztów zakwaterowania w bursie, internacie itp., zwrot kosztów dojazdu do szkoły/kolegium ( dotyczy uczniów uczących się poza miastem Zabrze)  
4)  całkowite lub częściowe pokrycie kosztów  zakupów o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na zakup podręczników, lektur, słowników, publikacji i komputerowych programów edukacyjnych a także na zakup np:
a) zeszytów, przyborów szkolnych,
b) plecaka szkolnego – tornistra,
c) mundurka szkolnego,
d) stroju sportowego na zajęciach wychowania fizycznego,
e) kalkulatora,
f)drukarki,  tuszu do drukarki, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, multimedialne programy edukacyjne, komputer, oprogramowanie systemowe, nośniki danych,
g) innego rodzaju pomocy edukacyjnych,

UWAGA!
Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. strój na lekcje wychowania fizycznego, obowiązujący zgodnie z regulaminem szkoły strój szkolny) lub z jego zainteresowaniami i rozwojem jego zdolności (np. kimono dla ucznia trenującego karate).
Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, buty) należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE
Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:
• złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
• dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku  (szczegółowy wykaz dokumentów wymaganych do załączenia zawarty jest w OBJAŚNIENIU do WNIOSKU)

DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW
1.  Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na  podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.
2.  Dokumentami tymi będą rachunki imienne, faktury i inne imienne dowody wpłaty, związane  z wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, pokrycia kosztów dojazdu, innych pomocy naukowych np. komputer, biurko itp.) wystawione w okresie, na który została przyznana pomoc materialna i potwierdzających celowość wydatków. Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.
 Powyższe dokumenty powinny zawierać:
- nazwę wystawcy,
- datę wystawienia/sprzedaży; (data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresie podanym w decyzji przyznającej stypendium szkolne)
- numer dokumentu,
- imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica ucznia lub opiekuna prawnego.
- pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest by np. plecak, obuwie itp. miały adnotację „szkolne”.
3. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT DOCHODU
Szczegółowe informacje dotyczące definicji dochodu znajdują się w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r, poz. 163 z poźn. zm.)

Wszelkie pytania i problemy w/s stypendiów szkolnych proszę kierować do

 Urząd Miejski w Zabrzu
  Wydział Oświaty
  Tel.: 32-37-33-543